ทำงานแล้ว

 • 1,304
  2565
 • 1,034
  2564
 • 1,324
  2563

ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ

 • 9
  2565
 • 8
  2564
 • 0
  2563

ยังไม่ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ

 • 174
  2565
 • 185
  2564
 • 242
  2563

กำลังศึกษาต่อ

 • 7
  2565
 • 17
  2564
 • 11
  2563
ผู้สำเร็จการศึกษา 2562 - 2566
สถิติผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น | 9,083
ผู้สำเร็จการศึกษาตามสาขา 2562 - 2566
สายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ้น | 3,624
ผู้สำเร็จการศึกษาตามสาขา 2562 - 2566
สายสังคม รวมทั้งสิ้น | 5,340

สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามคณะ/สถาบัน/สำนัก

ประจำปีการศึกษาที่ 2566

# สังกัดคณะ / สำนักวิชา / สถาบัน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
1 เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 57 รายชื่อ
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 199 รายชื่อ
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66 รายชื่อ
4 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 22 รายชื่อ
5 สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ 52 รายชื่อ
6 สัตวแพทยศาสตร์ 36 รายชื่อ
7 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 99 รายชื่อ
8 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 384 รายชื่อ
9 ศิลปศาสตร์ 51 รายชื่อ
10 สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ 3 รายชื่อ
11 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี วิทยาเขตจันทบุรี 39 รายชื่อ
12 เทคโนโลยีสังคม 147 รายชื่อ
13 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 118 รายชื่อ
14 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 37 รายชื่อ
หมายเหตุ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 คือ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 อยู่ในระหว่างการดำเนินการอนุมัติสำเร็จการศึกษา จึงยังไม่นำมานับรวม